பகவத் அவதாரங்கள் (bhagavadh avathArams)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. க்ருஷ்ண பக்தையான ராதை, க்ருஷ்ணனைத் திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டாளா?https://youtu.be/vLBvAbYFi-U?si=NOFpckTUp9GXfiok 3. எம்பெருமான் கல்கி அவதாரம் பண்ணுவார் என்று நமக்கு யார் தெரிவித்தார்?https://youtu.be/1DTr9J-VoMs?si=mTwmmS_uS6wgyrOJ 4. பலராமர், ஆதிசேஷன் அவதாரமா அல்லது எம்பெருமானின் அவதாரமா?https://youtu.be/oEoGCfR8_DA?si=7IDuwLqMPX06GrZE 5. ஆதிசேஷன் எம்பெருமானாலே படைக்கப்பட்டவரா அல்லது எப்பொழுதும் எம்பெருமானுடன் இருக்கக் கூடியவரா? (AdisEsha – was He created by emperumAn or one who is eternally with … Read more

bhagavadh avathArams

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. Are all dhaSAvathArams pUrNAvathArams? Is paraSurAmAvathAra the only gauNAvathAra among all? – https://youtu.be/eHJuerMeK2s 2. What distinguishes gauNAvathAram from AzhwArs who are blessed by bhagavAn with full gyAnam? – https://youtu.be/Km1ouUtJl98 3. Do avathArams of bhagavAn happen only in particular manvantharam? https://youtu.be/o14bpBpk2jc 4. Is it true that SrI rAma … Read more