ஆழ்வார்கள், ஆசார்யர்கள் மற்றும் குருபரம்பரை (AzhwArs, AchAryas, guru paramparai)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. பெரிய பிராட்டியின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is considered as periya pirAtti’s thiruvadi?) https://youtu.be/KIqpdsYkJoQ 3. ஸ்ரீ மணவாளமாமுனிகளின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is Sri. manavAla mAmunigal’s thiruvadi?) – https://youtu.be/_0bDeHLXj8U 4. ஆண்டாள் என்ற திருநாமம் எங்கு, யாரால் கொடுக்கப்பட்டது? ( When and by whom was the name … Read more

AzhwArs, AchArya, guru parampara

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. Apart from nammAzhwAr do any other AzhwArs have vishvaksEnar as their AchArya? https://youtu.be/E1HTZcAzeP4 3. Are AzhwArs nithyasUris or mukthAthmAs who were once bound in this samsAram? https://youtu.be/NvnYYSa6DQ0 4. kuLaSEkhara AzhwAr says that he would’nt mind being thiruvEngadamudaiyAn himself. Please explain? https://youtu.be/sdWPFC9AxNY?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www 5. What is the difference between … Read more