திருவாராதனம்  (thiruvArAdhanam)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்குள் திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும்? (Before what time, thiruvArAdhanam should be performed in the evening?) https://youtu.be/HF01ujUCMTY 3. சாளக்ராம பெருமாளை ஜலத்திலே எழுந்தருளப் பண்ணலாமா? (Can we place SAlagrAmap perumAL in water?) https://youtu.be/dCOeXbibHKw 4. வெளிநாடு போகும் பொழுது சாளக்ராமப் பெருமாளை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு போகலாமா? (Can we carry SALagrAmap perumAL with … Read more