ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடிப்படைகள் (SrIvaishNava basics)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. ஸ்ரீவைஷ்ணவன் என்பவன் யார்? (Who is a SrIvaishNava?) – https://youtu.be/bAS9v2Wa5dw

2. ஆழ்வார்கள் யார்? (Who are AzhwArs?) – https://youtu.be/Rr5ygZJV7e4

3.  பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram) – https://www.youtube.com/watch?v=_wldTBv77zM

4. அநத்யயன காலமும் அத்யயன உத்ஸவமும் (anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam) – https://www.youtube.com/watch?v=TL0FF7n7xDQ

5. திவ்யப்ரபந்தங்கள் – ஏன் கற்க வேண்டும்? எப்படிக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – Why to learn? How to learn?) – https://youtu.be/ajjvxowjfso

6. திவ்யப்ரபந்தங்கள் – எதைக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – What to learn?) – https://youtu.be/qF3e8t_c_rk

7. வெளி அடையாளங்கள் ஏன் வேண்டும்? (Why are external identities required?) – https://youtu.be/RGLZMuaBnN8

8. கர்மானுஷ்டானங்கள் – ஏன் செய்ய வேண்டும்? (Why are karmAnushtAnams required?) – https://youtu.be/YN6Tw93OZPM

9. கர்மங்களின் வகைகள் எவை? (Types of karmas) – https://youtu.be/f1xeFAYquFY

10.  புண்ணியம் , பாபம் என்றால் என்ன? (What are puNya and pApa?) – https://youtu.be/Ty4CZ7R22Cw

11. தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் (ஸ்வரூபம் உபாயம் மற்றும் பலம்) (thathva hitha purushArthams (Truth, path and goal)) – https://youtu.be/lhDrwUHYRys

12.  ஸ்ரீவைஷ்ணவனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் எவை? (What are the qualities expected in a SrIvaishNava?) – https://youtu.be/LsSOXPFnD8g

13. ப்ரமாணம், ப்ரமேயம், ப்ரமாதா (pramANam, pramEyam, pramAthA) – https://youtu.be/GeiHnhbIqdg

14. வர்ணாச்ரம தர்மம் என்றால் என்ன? (What is varNASrama dharma?) – https://youtu.be/FT-yWBBpa7I

15. அனுஷ்டானங்கள் முழுவதும் செய்வதா முடிந்தவரை செய்வதா? (anushtAnams – Should we do fully? Or as much as possible?) – https://youtu.be/fY1kHCX5iiw

16. ஸ்த்ரீகளின் அனுஷ்டானங்கள் எவை? (What are the anushtAnams for Ladies?) – https://youtu.be/OpRNO0Rqjis

17. காலையில் எப்படி விழித்தெழுவது? (How to wake up in the morning?) – https://youtu.be/Bjqe1WYs27E

18. தீர்த்தமாடுவது (குளியல்) – ஏன்? எப்படி? (Bathing – Why and How?) – https://youtu.be/Z1DZ39ky0WI

19. வஸ்த்ரங்களை எப்படி உடுத்த வேண்டும்? (How to wear clothes?) – https://youtu.be/WBZHJeMJbO0

20. ஊர்த்வ புண்ட்ரம் – திருமண்/ஸ்ரீசூர்ணம் – ஏன்? எப்படி? (Urdhva puNdram – thirumaN/SrIchUrNam (thilak) – Why and How?) – https://youtu.be/PE7RAdIDtV0

21. ஜபம் / த்யானம் – ஏன் ? எப்படி ? (japam / dhyAnam – Why and How?) – https://youtu.be/2jXPYfhqhCM

22. பெருமாளுக்குத் தளிகைப் பண்ணுவது எப்படி? (How to cook for bhagavAn?) – https://youtu.be/em5yv1BhAvo

23. க்ருஹ திருவாரதனம் – ஏன்? எப்படி? (thiruvArAdhanam at home – Why? How?) – https://youtu.be/b2JxSZGrPjE

24.  ஆஹார நியமம் – எது? எப்படி? (AhAra niyamam – Food restrictions – What? How?) – https://youtu.be/P-Q-pgUS-bE

25. நான் யார்? ஆத்மாவா தேஹமா? (Who am I? Soul or Body?) – https://youtu.be/eOTuebkgDEU

26. ஆசார்யன் ஏன் தேவை? (Why is AchArya required?) – https://youtu.be/diEW7JgY1JM

27. ஆசார்ய/சிஷ்ய ஸம்பந்தம்/பரிமாற்றங்கள் (AchArya/Sishya relationship/interactions) – https://youtu.be/kWSXWgk-ArI

28. ஞானத்தைப் பெறுவது எப்படி? (How to gain knowledge?) –  https://youtu.be/N_LJphLZxRo

29.  கைங்கர்யம் என்றால் என்ன? அதை எப்படிச் செய்ய வேண்டும்? https://youtu.be/-u3aiBQez3Q

30. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் நோன்பு, ப்ரார்த்தனை போன்ற சடங்குகள், கொண்டாட்டங்கள் உண்டா?https://youtu.be/9ValTdPOrTU?si=Pg8qVhf2zOJ342Li

31.  பாகவதர் ஶ்ரீவைஷ்ணவர் இரண்டும் ஓன்றா? (Do the terms bhAgavatha and SrIvaishNava mean same?)https://youtu.be/I8jxYDRWmTg?si=SOIDP8aLEJ1yNCIQ

.32. பெரியோர்களின் செயல்களிலிருந்து எதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்? எதை விடவேண்டும்? #learn #eldershttps://youtu.be/S6uzJe6-yCc?si=jmH76fD68iJSHz1y

33. ஸ்ரீவைஷ்ணவப் பெற்றோர்களின் தலையாய கடமை (Main duty of SrIvaishNava parents)https://youtu.be/bBkClE57n_4?si=NWO6amhHlZVAGmJj