ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடிப்படைகள் (SrIvaishNava basics)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. ஆழ்வார்கள் யார்? (Who are AzhwArs?) – https://youtu.be/Rr5ygZJV7e4 3.  பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram) – https://www.youtube.com/watch?v=_wldTBv77zM 4. அநத்யயன காலமும் அத்யயன உத்ஸவமும் (anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam) – https://www.youtube.com/watch?v=TL0FF7n7xDQ 5. திவ்யப்ரபந்தங்கள் – ஏன் கற்க வேண்டும்? எப்படிக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – Why to learn? How to learn?) – … Read more

SrIvaishNava basics (Fundamentals)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. Who are AzhwArs? – https://youtu.be/fOaxZobBsv8 3. pancha samskAram – https://youtu.be/_ShkrlwYgVg 4. anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam – https://www.youtube.com/watch?v=cet6USBx_2c 5. dhivya prabandhams – Why to learn? How to learn? – https://youtu.be/P6kcrxT47wc 6. dhivyaprabandhams – What to learn? – https://youtu.be/P6kcrxT47wc 7. Why are external identities required? … Read more