ஆஹார நியமம் (Food restrictions)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. வெளியூர் செல்லும் காலங்களில் ப்ரசாதத்திற்கு என்ன பண்ணலாம்? (How can we manage prasAdham during outstation travels?) https://youtu.be/FbyiK2LdaNc

2. ஆஹார நியமத்தின்படி முதல் நாள் கண்டருளப் பண்ணிய ப்ரஸாதம் மறுநாள் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? (As per AhAra niyamam, can we eat prasAdham from the previous day?)https://youtu.be/aWeS7ULcGRE

3. ஆஹார நியமத்தின்படி எந்தெந்த இடங்களில் சாப்பிடக் கூடாது? (As per AhAra niyamam, where not to eat?) https://youtu.be/NNDMes-Jjsw

4. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ளாதவர்கள் சமைத்த உணவை உட்கொள்ளலாமா? (Can we accept food prepared by those who have not had pancha samskAram?) https://youtu.be/W1uor12OHBQ

5. பெருமாள் ஸந்நிதி திறந்து வைத்துக்கொண்டு ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கலாமா? ( Can one accept prasAdam when perumAl sannidhi is open?) https://youtu.be/xbLq1Sjdt7I