ஆஹார நியமம் (Food restrictions)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. ஆஹார நியமத்தின்படி முதல் நாள் கண்டருளப் பண்ணிய ப்ரஸாதம் மறுநாள் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? (As per AhAra niyamam, can we eat prasAdham from the previous day?)https://youtu.be/aWeS7ULcGRE 3. ஆஹார நியமத்தின்படி எந்தெந்த இடங்களில் சாப்பிடக் கூடாது? (As per AhAra niyamam, where not to eat?) https://youtu.be/NNDMes-Jjsw 4. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ளாதவர்கள் சமைத்த உணவை உட்கொள்ளலாமா? … Read more

AhAra niyamam (Food restrictions)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. Can a SrIvaishNava eat dhEvathAnthara prasAdham? What to do if anyone offers such prasAdham? https://youtu.be/i-5rNiTdmws 2. What prAyaSchiththam should we do if we eat non-vegetarian food unknowingly? https://youtu.be/NqBqcbJUGRE 3. In viSvarUpam, bhagavAn shows all in him. But why we shouldn’t take anyadhEvathA prasAdham? https://youtu.be/JLedmusPrps 4. What are … Read more