ஸித்தாந்த விஷயங்கள் (Philosophical matters)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. ஆத்மா என்றால் என்ன? (What is AthmA?) https://youtu.be/LtdkapIQweE

2. உலக வாழ்க்கையில் இருப்பவர்க்கு மோக்ஷம் கிடைக்குமா? (Will those who are engaged in worldly activities, have a chance for mOksham?) https://youtu.be/HOztwXpXyHc

3. கர்மம் என்றால் என்ன? ஸஞ்சித கர்மம், ப்ராரப்த கர்மம் விளக்கம் தரவும். (What is karma? Explain sanchitha karma, prArabdha karma.) https://youtu.be/uCaJNPWVDnM 

4. ஆத்மாவுக்கு முதல் பிறவி என்று ஒன்று உண்டா? (Is there a first birth for AthmA?) https://youtu.be/KDCsIhkv4Hg

5. ஶரணாகதி உபாயமா, அதிகாரி விஶேஷணமா? Is SaraNAgathi means to attain bhagavAn or an attribute of AthmA? https://youtu.be/T9NhA73HBI4

6. கலியுகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் அடுத்த யுகத்திலும் தொடருமா? (Will those AthmAs who are present in kaliyugam now, continue to remain in next yugam also?) https://youtu.be/opMNp3ODcVc

7. எம்பெருமான் த்ரிவித காரணங்களாய் தானே இருக்கிறான் – விளக்கம் தரவும் (Explain how bhagavAn remains all three causes) https://youtu.be/FWrKMBJpicI

8. எம்பெருமானின் ஸ்வரூப லக்ஷணங்களில் ஸத்யம் என்றால் என்ன? (What does sathyam mean in bhagavAn’s svarUpam?) https://youtu.be/AWMpYOzUtqA

9. ஆறு சமயங்கள்/மதங்கள் எவை? (What are six mathams (philosophies)?) https://youtu.be/c51yEBb05k0

10. கோடி கோடி அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு ப்ரம்மா உள்ளாரா? Is there a separate brahmA for each of the millions of universes? https://youtu.be/I5IlzTbJ0H8

11. ஒரு செயல் எவ்வாறு நடக்கும்? (What makes an action occur?) https://youtu.be/Y_5FCvcpEzE

12. அனைத்து அண்டங்களிலும் ஒரே நிலை/நிகழ்வுகள் இருக்குமா? ( In all the universe created, will there be similar lokAs and events?) https://youtu.be/4bQm6egj-qI

13. அஷ்டாங்க யோகம் ஸ்த்ரீகள் பண்ணலாமா கூடாதா? பக்தியா ப்ரபத்தியா? ( Can women do ashtAnga yOga? What are the means – bhakthi or prapatti?) https://youtu.be/jAta2hz_lbc

14. வையதிகரண்யம் என்றால் என்ன? (What is vaiyadhikaraNyam?) https://www.youtube.com/watch?v=C7tbaCIcqR0

15. வ்யஷ்டி ஸம்ஹாரம், ஸமஷ்டி ஸம்ஹாரம் என்றால் என்ன? (What are vyashti samhAram and samashti samhAram?) https://www.youtube.com/watch?v=_65K5o88zlg

16. பக்தி யோகம் என்பது பற்றி விளக்கம் கூறவும் (Explain bhakthi yOgam) – https://youtu.be/zbQ93e2-HvE

17. பக்தி யோகம் பண்ணுவதற்கு, த்ரை வர்ணிகர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஏன் அதிகாரம் கிடையாது? Why those who are other than thraivarNikas are not qualified for bhakthi yOgam? https://youtu.be/fvsHcqJCoww

18. உபாதான காரணம், நிமித்த காரணம், ஸஹகாரி காரணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upAdhAna, nimiththa, sahakAri kAraNams (material, efficient, ancillary causes)) https://youtu.be/kJHIpTFR1aM

19. குணங்களின் சேர்க்கை, மிச்ர ஸத்வம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about mixture of qualities, miSra sathvam) https://youtu.be/qIKSx8GtVr0

20. பரகதஸ்வீகாரம், ஸ்வகதஸ்வீகாரம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about paragatha sveekAram and svagatha sveekAram) https://youtu.be/FLW7eXB2cqk

21. பரபக்தி, பரஜ்ஞானம், பரமபக்தி என்பது எதை குறிக்கிறது? (What is the meaning of the sequence – parabhakthi, paragyAnam and paramabhakthi?) https://youtu.be/ANyCS318ogM

22. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் விஷ்ணு, கௌடியா ஸம்ப்ரதாயத்தில் கூறும் விஷ்ணுக்களில் எந்த விஷ்ணு? (Explain about the vishnU of srIvaishnava sampradaya and the gowdiyA sampradhAyA) https://youtu.be/Xkt3t533Ypo

23. ஶாஸ்த்ரம் குறிப்பிடும் வர்ணாஶ்ரம தர்மம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain varnAshrama dharmam as mentioned in shAstrAs) – https://youtu.be/p5VncxRcH24

24. நம் ஸம்ப்ரதாயம் ஸ்ரீஸம்ப்ரதாயமா அல்லது ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயமா? (Is our sampradhAyam better referred as srI sampradhAyam or srIvaishnava sampradhAyam?) https://youtu.be/1dImeve6xm4

25. விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain  vijnAnam (science), meijnAnam (spiritual knowledge)) https://youtu.be/bzscOpvsULQ

26. டைனோசர் காலமென்பது சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படும் ப்ரபஞ்ச காலத்துடன் எப்படிப் பொருந்தும்? (How can we compare the time periods mentioned in shAstrAs with scientific times like dinasour period?) https://youtu.be/db617WueuPQ

27. நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்களை ஆர்வம் கொண்டு கற்பது ஏன்? ( Why do people in our sampradhAyam show a lot of interest in other sampradhAyams?) https://youtu.be/cxEIb2RIgR4

28. ப்ராரப்த கர்மம்/ஸஞ்சித கர்மம் – விளக்கம்/கலந்துரையாடல் ( An explanatory discussion on prArabhdha karma and sanchita karma) https://youtu.be/o5N1I7isi4k

29. சைவம், வைஷ்ணவம் – இந்த மார்க்கத்தைச் சிறுவர்களுக்கு எவ்வாறு கற்பிப்பது? ( How to teach the ways of saivam and vaiNavam to kids?) https://youtu.be/DP6HfVe2cRY

30. வேதத்தை உருவாக்கியவர் யார்? வேதத்தின் பெருமைகள் என்ன? ( Who created the vEdAs? What are its greatness?) https://youtu.be/DEF_5bPKSiw

31. திருப்பாற்கடல், நாம் இருக்கும் அண்டத்திற்கு உட்பட்டதா அல்லது அப்பாற்பட்டதா? ( is thiruppARkadal within the bounds of the universe that we belong to?) https://youtu.be/WpCJu9FEZCA

32. பிறப்பு இறப்பு என்றால் என்ன? ஏன் நிகழ்கிறது? https://youtu.be/PWd7voFtQCo

33. பெருமாளிடம் உரிமை கேட்பது சரியா? https://youtu.be/w2tWDr3RGDQ

34. தாப த்ரயம் – ஆத்யாத்மிக, ஆதிபௌதிக, ஆதிதைவிகங்கள் – விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/5yE3zWdqoNI

35. அஷ்டாங்க யோகம் – சுருக்கமான விளக்கம் https://youtu.be/F6vJfT75obw

36. விஷ்ணு காயத்ரியை எவ்வாறு அனுஸந்திக்க வேண்டும்? https://youtu.be/b33mH2ntCjo

37. ப்ரஹ்மசர்ய அனுஷ்டானம் திருமணமாகாதவர்களுக்கு மட்டுமா? https://youtu.be/6RbdAS-2b1U

38. பக்தியோக நிஷ்டனுக்கும் சரணாகதனுக்கும் மோக்ஷம் கிடைப்பது எப்போது? https://youtu.be/tvX70AwBetQ?feature=shared

39. ஒருவனுக்கு பகவத் ஸம்பந்தம் உண்டா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிந்துக்கொள்வது? https://youtu.be/mxbG2babP8M?feature=shared

40. எம்பெருமானிடம் நாம் சிறிது ஆசை வைத்தாலும் நமக்கு கிடைப்பது என்ன? https://youtu.be/v-LSljmwKnE?feature=shared

41. நாம் உபாசிக்கத்தக்க வஸ்து எது ? அவ்வஸ்துவானது எப்படிப்பட்டது? https://youtu.be/eDpKax3m5Bs?feature=shared

42. வேதத்தின் இரண்டு பாகங்கள் எவை? அவற்றில் என்னென்ன விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன? https://youtu.be/cgAlWM2tQek?feature=shared

43. பகவான் கீதையில் நான்கு விதமான அதிகாரிகள் தன்னை வந்தடைகிறார்கள் என்று எவரைக் குறிப்பிடுகிறான்?https://youtu.be/h47OH32Okjk?si=JNAMvy4fb3Ax88YP

44. ஒரு மனிதனின் ஐந்து நிலைகளை விளக்குக: https://youtu.be/mE8pY5JIQEo?si=v9v68Wg8pDgOJ3Hg

45. ஒருவருடைய உடம்புக்குள் ஒரு ஆத்மா உள்ளாரா அல்லது பல்வேறு ஆத்மாக்கள் உள்ளார்களா?https://youtu.be/ea-0cdteHNI?si=jEiVHBR0XuVX_VKh

46. ஆத்ம சமர்ப்பணம் என்றால் என்ன ? அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? https://youtu.be/aGMBvlRMEVk?si=pVKgrc55z_t4_FNi

47. ஸம்ஸாரத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களை அவனுக்கே என்று எப்பொழுது எம்பெருமான் உணர்த்துகிறான்?( when does emperumAn let jIvAthmAs know that they belong to Him?) https://youtu.be/NEeZ2K3o-Ps

48. உபக்ரம, உபஸம்ஹார ந்யாயம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upakrama, upasamhAra nyAyam) https://youtu.be/pueDMHf2NX4

49. எம்பெருமான் குணங்களுக்குள் வ்யாபித்திருக்கிறானா? (Is emperumAn pervading his qualities?) https://www.youtube.com/watch?v=_OtpFWC7ezM

50. அசித் பதார்த்தங்களுக்கு ஞானம் உண்டா? (Do achith entities have gyAnam?) https://youtu.be/HlFFK8vsSsw

51. எம்பெருமானின் ஸ்வாதந்த்ர்யம் என்கிற குணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about bhagavAn’s quality named svAthanthryam (freewill)) https://youtu.be/6hExirfJ0wY

52. தர்ம பூத ஞானம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about dharma bhUtha gyAnam) https://youtu.be/L1MeC9yJvnI

53. தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about thathva, hitha, purushArtham) https://youtu.be/SMTdSPn_bGA

55. ஜீவாத்மாவிற்கு ஸ்வாதந்த்ர்யம் உண்டா? (Does jIvAthmA have freewill?) https://youtu.be/hwf92EYFYvE

56. பரமபதத்தை (ஸ்ரீவைகுண்டத்தை) விரைவில் அடைவதற்கு என்ன வழி? ( What is the easiest way to reach srIvaikuNtam quickly?) https://youtu.be/IjttNAZza18

57. ஆத்மாவானது எப்பொழுதிலிருந்து இந்த சம்சாரத்திலே இருக்கின்றது? https://youtu.be/zPQdSlLo8O8?feature=shared

58. ஒரு முமுக்ஷுவானவன் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை வேதத்தின் எந்த பகுதியில் உள்ளது? https://youtu.be/90IZ9U9cFG8?feature=shared

59. பிற தேவதைகளை வழிபடுபவர்கள் ஏன் எம்பெருமானைப் பரதெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? https://youtu.be/W-L4C0wxYyI?feature=shared

60. மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்கள் அந்திமஸ்ம்ருதி போன்ற விஷயங்களில் மாறுபடுவதை விளக்கவும் ( please explain about prapatti and antimasmrithi) https://youtu.be/ebXpu2EopO0

61. பிராட்டிக்கும் ஆசாரியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய புருஷகாரத்வம் – விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/RCF9MBAsDqU?feature=shared

62. Q & A – எம்பெருமானை அடைவதற்கு சரணாகதியே மிகச்சிறந்த மார்க்கம் என்று பூர்வர்கள் அருளிச்செய்தது ஏன்? https://youtu.be/ZCAYk4HIoMc?si=3dOWWgPr1MMG6wOc

63. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஸங்கல்பம் எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்?https://youtu.be/TsoKGVp5ioI?si=Gy6ozuTCDTc90kFm

64. சரணாகதி பண்ணிய பிறகு நம் இஷ்டப்படி வாழ்ந்தாலும் மோக்ஷம் கிடைக்குமா?https://youtu.be/BzUUpbNSMwo?si=BaN_EXs-ggMHoXuehttps://youtu.be/BzUUpbNSMwo?si=BaN_EXs-ggMHoXue

65. திருவபிஷேகம் – கிரீடம். ஸ்ரீவைஷ்ணவ பரிபாஷை விளக்கவும்.#thiruvabishekam #kireetam #paribashaihttps://youtu.be/ETmaFojwTGk?si=tHLIUGhqueXtAbdW

66. எம்பெருமானே தஞ்சம் என்று புகுந்த ஒரு ப்ரபந்நன் செய்ய வேண்டியது என்ன? #prapannan #surrenderhttps://youtu.be/d5nHyMqbOsc?si=eipYxvjJxmMlliru

67. பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள் எவை? (What are pahttps://youtu.be/StWhcjbrcro?si=Y7fbTyDcX5ojr3Rbncha mahA yagyams?) #yagya

68. மூன்று வித சேதனர் எவர்? மூhttps://youtu.be/kloOfoUpzHc?si=BMhYHpxPQ7jiVxx4ன்று வித அசேதனப் பொருள்கள் எவை? #chethanam #achethanam

69. முற்காலங்களில் போலே இப்பொழுதும் தேவதைகள் பூலோகத்திற்கு வருவதுண்டா? #bhulokam #devathahttps://youtu.be/PH1Pn-8A7yU?si=dxS2rfrXNDiqAIbp

70. Q & A – ப்ரதி உபகாரம் எhttps://youtu.be/QubWbL_I0F0?si=QSlhzlki6Vbdp6KXல்லா உபகாரத்துக்கும் சாத்தியமா? #upakaram #prathyupakaram

71. ஆத்மா பெண் தன்மையை உடையதாக சாஸ்த்ரம் சொல்லும்போது ஏன் அவன் இவன் என்று ஆணாகச் சொல்கிறது?https://youtu.be/NOiDyMtJock?si=LligwC-vG55MRVBp

72. ச்ராத்தம் போன்றவற்றைச் செய்வதால் என்ன பயன்? செய்யாவிட்டால் என்ன ஆகும்?https://youtu.be/n0DGqpvLRU8?si=ag76wcKiEjKEKZBH

73. எம்பெருமானை யார் எளிதாக அடைவார்கள்? #emperuman #reachabilityhttps://youtu.be/5Mq0B2ucCfc?si=T8MVe2IJAq0pq7R_

74. சரணாகதி பண்ணியவர்கள் மஹாவிச்வாஸத்துடன் இக்காலத்தில் இருக்கமுடியவில்லையே. என்https://youtu.be/wmulO-HLyR4?si=ouiJrMH-2PkSWqNDன பண்ணுவது?

75. ஜீவாத்மா எம்பெருமானை மங்களாhttps://youtu.be/7pbrCSGOrvg?si=xpskuWhCiNdPNeDeசாஸனம் செய்வது எவ்வாறு பொருந்தும்? #jeevathma #managalasasanams

76. வேதங்களின் பாகங்கள் எவை? எந்த பாகத்தை யார் உபாசிப்பார்? #vedas #partshttps://youtu.be/IofHagggNes?si=0Eo23ik54mTFyaDN

77. பக்தி யோகத்துக்கும் சரணாகதிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் எவை? #Bhakthi #sharanagathihttps://youtu.be/Ljfld7MnD0E?si=F3v4LyxzwQnNpXWa

78. சரணாகதி பண்ணியவர்கள் மஹாவிச்வாஸத்துடன் இக்காலத்தில் இருக்கமுடியவில்லையே. என்ன பhttps://youtu.be/wmulO-HLyR4?si=eBXoINcXBlOtFQK9ண்ணுவது?

79. வேதங்களின் பாகங்கள் எவை? எந்த பாகhttps://youtu.be/IofHagggNes?si=IGlDnObJCwVCE-Zkத்தை யார் உபாசிப்பார்? #vedas #parts

80. ஸந்யாஸம் மற்றும் த்ரிதண்டம் – விhttps://youtu.be/O6OKQVwkSME?si=BJdEfDJaxmDNgwcAளக்குக (Explain sanyAsam and thridhaNdam)

81. மனமே ஆத்மாவுக்கு நண்பனும்https://youtu.be/NI2MdLO6yYs?si=V5vcz5ME6yYEn5KY எதிரியும் (Mind is AthmA’s friend and enemy)