கைங்கர்யம் (kainkaryam/service)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

  1. கைங்கர்யத்தில் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் எப்படிக் கைங்கர்யம் பண்ணுவது? (If one is not used to kainkaryam, how to perform the same?) https://youtu.be/PiZJCvY0JBk

2. அனைவரும் எம்பெருமான் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் சமூகம் , நாடு எவ்வாறு வளர்ச்சி அடையும்? ( If everyone is involved in kainkaryam, how does the nation and society progress and sustain?) https://youtu.be/IoU9KSe-kms

3. ஸ்த்ரீ தர்மம், பகவத் கைங்கர்யம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain sthrI dharmam, bhagavath kainkaryam) – https://youtu.be/2uXdeKTen1Y

4. திவ்யதேசங்களில் இருந்து கொண்டு கைங்கர்யங்களைப் பண்ண வேண்டுவதின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கவும் ( Please explain the importance of staying in dhivya dEsams and doing kainkaryams) https://youtu.be/ffLuUghEGpQ

5. பாகவத கைங்கர்யம் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்? ( what is bhAgavatha kainkaryam? How should one do it?) https://youtu.be/I931FYVnFJ8

6. நாம் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை எம்பெருமான் ஏற்றுக் கொண்டான் என்பதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? (How can one know that emperumAn has accepted one’s kainkaryam?) https://youtu.be/d4pEWgjhZsA

7. பக்தி முக்கியமா கோயிலுக்குச் செல்வது தொண்டு செய்வது ஆகியவை முக்கியமா? https://youtu.be/xMGFQeLah7A

8. ஞானம் கைங்கர்யம் இரண்டும் தேவையா? ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகும்? https://youtu.be/Sz_2tiv1aiA?feature=shared

9. முக்தி நிலைகள் – விளக்கம் தரவும். முக்தர்கள் பரமாத்வாவுக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கர்யங்கள் எவைhttps://youtu.be/JOi41pAmgGo?si=kYQG9CVJTcrc0z7m?

10. கைங்கர்யம் என்றால் என்ன? அதை எப்படிச் செய்ய வேண்டும்? #kainkaryamhttps://youtu.be/-u3aiBQez3Q?si=nL1gSZBB9uRjB2x9.

11. நாம் பகவானுக்கும் ஆசார்யனுக்கும் எவ்வாறு கைhttps://youtu.be/o73W6DUFkIU?si=w7PDdRAj0kpLp3FRங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்?

12. ஸ்ரீபாதம் தாங்குதல் – செய்யத்தகுந்தவை செய்யத்தகாதவை எவை? #sripadam #Do‘s #Donhttps://youtu.be/-ht_GFVSFhk?si=xh9u0dBuk8Pw9IQU

13. மற்ற விஷயங்களில் ஆசை விட வேண்டும், எம்பெருமானிடத்தில் ஆசை வேண்டும். ஏன்? #interestshttps://youtu.be/s4P5CYeEmxI?si=4FXVNIWO-nt7iS26

14. பாகவதர்களுக்கு எவ்வாறு அடிமைப்பட்டு இருக்க வேண்டும்? #service #bhagavatashttps://youtu.be/zwyU3AYBXe0?si=YE2j_LHNPwcTVzp7