பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் என்றால் என்ன? (What is pancha samskAram?) https://youtu.be/0m9s7s2-tNo 2. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Is mOksham guaranteed for those who have pancha samskAram?) https://youtu.be/z2nW5vXTUS8 3. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் அது செய்து கொள்ளாதவர்கள் செய்த தளிகை ப்ரஸாதத்தை உண்ணலாமா? (Can those who have had pancha … Read more