பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் என்றால் என்ன? (What is pancha samskAram?) https://youtu.be/0m9s7s2-tNo 2. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Is mOksham guaranteed for those who have pancha samskAram?) https://youtu.be/z2nW5vXTUS8 3. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் அது செய்து கொள்ளாதவர்கள் செய்த தளிகை ப்ரஸாதத்தை உண்ணலாமா? (Can those who have had pancha … Read more

pancha samskAram

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. Is it necessary to acquire sampradhAyam knowledge before undergoing pancha samskAram? https://youtu.be/VF5wxr2V2KI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www 3. After having panchasamskAram, will dhrishti, jealousy or black magic affect prappannas? https://youtu.be/swGsibHIVkM?feature=shared After pancha samskAram, do we identity ourself as a SrIvaishNava or according to our varNa? https://youtu.be/fprRfxp109Q 5. ANDAL explains about … Read more