திவ்ய தேசங்கள், உத்ஸவங்கள் (dhivya dhEsams/Festivals)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. ஆழ்வார்களுக்கு அருளப்பாடு சொல்லுவதில் ஏன் வேறுபாடு உள்ளது? ( Whys is their differences in arulapAdu in various dhivya dEsams?) https://youtu.be/t50EH4H9o7c 3. பாண்டியநாட்டு திவ்யதேசங்களில், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, பரமபதவாசல் ஏன் மாலையில் திறக்கப்படுகிறது? ( Whys is the paramapada vAsal opened during evening on vaikunta Ekadasi day in pAndiya dhivya dEsams?) https://youtu.be/HWsPefMGGBk … Read more

dhivya dhESams/uthsavams

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. In our sampradhAyam why SrIrangam,thirumala,kAnchi,thirunArAyaNapuram considered most important? https://youtu.be/znVq6pO_oGg? 3. What is the significance of navarAthri in our sampradhAyam? How is it celebrated? https://youtu.be/WhKJpym6Pfk?si=jlox1-XrANOXYA24 4. Where should one spend the last days of their life? https://youtu.be/1dV-A3LbIqA?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www 5. Apart from visiting dhivya dhESams which other pilgrim places should … Read more