அருளிச்செயல் (dhivya prabandham)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 2. திருவாய்மொழி உட்கார்ந்து கொண்டு ஸேவிப்பது பற்றி விளக்கவும் (Explain about thiruvAimozhi being recited in seated posture only) https://youtu.be/Eocc548KxLM 3. ப்ரபந்தங்களின் ஆரம்பத்தில் விளக்கப்படும் மூன்று வைலக்ஷண்யங்கள் எவை? (What are the distinguished aspects explained in the beginning of prabandhams?) https://youtu.be/l5Q28FCHKWY 4. திருப்பல்லாண்டு, கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, திருவாய்மொழி – திருமந்த்ரம் தொடர்பை விளக்கவும் (Explain the connection … Read more

dhivya prabandham

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. Why is dhivya prabandham only available in thamizh? – https://youtu.be/ZN_13UM8nHw 2. Can we chant thiruppAvai,thiruppaLLiyezhuchchi between kArthikai kArthikai and dhanur mAsam? – https://youtu.be/A74I9ykxY_g 3. Why is kaNNinuN chiRuththAmbu considered as center point of dhivya prabandham? – https://youtu.be/pQxIcTMLoC0 4. Why are some dhivya prabhandha pAsurams recited twice? https://youtu.be/wNomtMUNq1c 5. … Read more