பொதுவானவை (General)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களுக்கு வைதிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். வரும் காலத்தில் எப்படி இருக்கும்? https://youtu.be/eawBMrbcIxs 2. நம் தலையெழுத்தே எல்லாச் செயல்களையும் நிர்ணையித்துவிடுமா? https://youtu.be/SiTySiVd-HI 3. ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் தேவதைகளுக்கு பரிஹாரம் செய்தல் போன்றவற்றுக்கு எவ்வாறு தெளிவு பெறுவது? https://youtu.be/H02Jib-nJoQ 4. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் முதலில் எந்த பூஜை பண்ண வேண்டும்? ஸனாதன தர்மம் காட்டும் வழிபாடு முறை என்ன? https://youtu.be/9PzRnnvueQk 5. பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு தெரிவிக்க … Read more

General

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1. Is SrIman nArAyaNa same as sathyanArAyaNa? Can SrIvaishNavas observe sathyanArAyaNa vratham? https://youtu.be/I6bYzk9Oxlw 2. What is the purpose of marriage in sanAthana dharma? https://youtu.be/EtRSlQ7c7jg 3. While looking for life partner, should we emphasis on spiritual compatibility or horoscope? https://youtu.be/zQ6wOPBUW60 4. If one is in service to bhagavAn, is … Read more